Om Holstebro Krisecenter

Voldsramte kvinder og deres børn kan modtage hjælp, råd og vejledning hos Holstebro Krisecenter. 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefon 93543212.

Holstebro Krisecenter vægter faglighed meget højt.

Her kan du læse nærmere om, hvordan vi arbejder i praksis og om de teorier, vi bygger vores arbejde på:

"Sådan arbejder vi"

 

Hvad betyder et måltid for os? 

Et måltid hos os er et udtryk for fællesskab og omsorg. Det er en ramme, vi samles om og en ramme, som vi værner om. 

Mål: At børn og voksne oplever måltider med nærvær, tryghed, god tid, fællesskab og tilhørsforhold. At spise et måltid mad sammen er med til at danne og styrke fællesskaber. 

Et måltid er både en social og en kulturel ramme, og rammerne kan være lige så vigtige for det gode måltid, som maden er. 

Vi tilbereder måltidet sammen og nyder maden i samlet flok. Vi hjælper hinanden og får bagefter opvasken tryllet væk på et øjeblik. Der er plads til snak, læring, latter og nærvær undervejs. 

Måltidet er regelmæssigt og er med til at skabe struktur i hverdagen. Samtidig kan det også markere særlige lejligheder, som har betydning for os. 

Hvorfor er det vigtigt at spise sammen? 

Samværet omkring maden skaber et åbent rum, hvor dagens udfordringer bliver skubbet i baggrunden, og vi får skabt en god stund sammen. Den gode stund kan for nogen være et af de eneste lyspunkter på dagen. 
Det vil vi prioritere og skabe rum til i dagligdagen her i huset. 

Når måltidet opleves trygt, rart og afslappet, fremmer det også lysten til at spise og til at smage på nye madvarer. 

Et godt måltid mad styrker altså ikke kun vores fysiske formåen, men er også en meget vigtig del af vores psykiske velbefindende. 

Hvad betyder madmod? 

Madmod er et udtryk for at have mod til at smage på nye ting. Mod til at eksperimentere med mad og mod til at håndtere nye råvarer. Prøve at tilberede og smage mad fra andre kulturer og at åbne op for helt nye smagsoplevelser. 

Madmod er noget man kan arbejde med hele livet, og vi kan alle udvikle vores smagsløg. Når vi arbejder med os selv og vores egne velkendte grænser, så er der mulighed for at vokse. Ikke kun inden for madens verden, men også som person. Små skridt hver dag og pludselig har man rykket grænser, lært noget nyt og åbnet op for en spændende verden omkring sig. 

Især når det gælder børn, er det en god idé at italesætte madmod og på den måde arbejde sig hen imod en sund og varieret kost. 

Som forældre er vi forbilleder, som vores børn spejler sig i, så vores egne spisevaner har en stor indflydelse på vores børn. 

Eksperimenter sammen, snak om maden og prioriter en god stemning omkring måltidet. Inviter barnet med i køkkenet og føl på forskellige konsistenser, duft de friske råvarer og smag gerne undervejs, imens I tilbereder måltidet. 

Ensformige spisevaner kan gøre, at kroppen mangler næring til at udvikle sig, og hjernen mangler energi til at få fuldt udbytte af sin indlæring. 

Læs også Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost

De frivillige yder et værdifuldt supplement til den hjælp de voldsudsatte kvinder og børn får af de professionelle på Krisecentret. 

Som frivillig har du en vagt ca. 1 gang om måneden. Vagterne er fra mandag - torsdag fra kl. 19.00 – 22.00.  

Det er vigtigt, at du har ressourcerne og går aktivt ind i arbejdet. Alle frivillige får en grundig introduktion og bliver løbende vejledt. Der tilbydes relevante temadage og kurser.  

Kunne du tænke dig at yde en frivillig indsats på Holstebro Krisecenter, så send en mail til leder Karin Houmann på karin.houmann@holstebro.dk og fortæl lidt kort om dig selv:

 • Navn og adresse 
 • Telefonnummer
 • Hvornår du bedste træffes
 • Fødselsdato/alder
 • Erhverv
 • E-mail
 • Civil status
 • Børn
 1. Hvordan hørte du om Holstebro krisecenter og hvor længe har du overvejet at blive frivillig?
 2. Hvorfor er du interesseret i at indgå i frivilligt arbejde?
 3. Har du selv været udsat for vold? – Hvad har det betydet for dig?
 4. Dette behøves du ikke at svare skriftligt på, - men vi vil gerne bede dig om åbenhed omkring volden i en evt. samtale med Krisecenteret.
 5. Hvad er dit kendskab til Vold i nære relationer?
 6. Hvad er dine stærke, og hvad er dine svage sider?
 7. Har du drøftet dit ønske om at blive frivillig med familien?  Hvordan var deres reaktion?
 8. Har du en uddannelsesmæssig baggrund, kursus eller anden erfaring, som du  mener kan kvalificere dig?
 9. Hvad er dine specielle evner, interesser og hobbys? 

Du kan også henvende dig til Holstebro Krisecentret og få en tid til et informationsmøde med leder Karin Houmann på 9611 4840.

Læs mere her om at være frivillig på Holsebro Krisecenter

Her kan du se vores kvalitetsstandard

Vedtægt for
Den selvejende institution "Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder
og deres medfølgende børn"

 

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres
medfølgende børn, forkortet Holstebro Krisecenter.
Stk. 2. Holstebro Krisecenter er hjemmehørende i Holstebro Kommune.

§ 2. Formål og lovgrundlag
Stk. 1. Holstebro Krisecenter har til formål at tilbyde krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn midlertidigt ophold, krisehjælp samt støtte, råd og vejledning med henblik på at kunne etablere en tilværelse uden vold.
Stk. 2. Holstebro Krisecenter har videre til formål at arbejde aktivt for udbredelse af
kendskabet til vold i familier og parforhold og indsatsen herimod.
Stk. 3. Holstebro Krisecenter drives i henhold til og i overensstemmelse med lov om social service § 109.
Stk. 4. Egenkapitalen var antageligt 0 kr. ved opstarten.

§ 3. Særlige forhold vedrørende anonymitet og registrering
Stk. 1. Optagelse i Holstebro Krisecenter kan ske anonymt i overensstemmelse med lov om social service § 109, stk. 2.
Stk. 2. Registrering i form af den daglige beboerfortegnelse føres alene til brug for
Holstebro Krisecenter og relevante offentlige myndigheder.
Stk. 3. Rådgivning og vejledning på Holstebro Krisecenter ydes som et anonymt og åbent tilbud i overensstemmelse med lov om social service § 10, stk. 2.

§ 4. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket eller ved henvendelse til foreningens formand eller til lederen af Holstebro Krisecenter. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første kvartal.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud.
Stk. 5. Generalforsamlingen kan beslutte at differentiere kontingentet.

§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal efter
bestyrelsens bestemmelse. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til den
stemmeberettigede kreds med mindst 30 dages varsel.
Stk. 3. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal foruden angivelse af dato, tid og sted for generalforsamlingen indeholde en dagsorden med følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Eventuelt
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive vagter, hvorved forstås kvinder, der aktivt indgår i en vagtplan i Holstebro Krisecenter.
Stk. 7. Den stemmeberettigede har én stemme. Stemmeretten kan ikke udøves ved
fuldmagt.
Stk. 8. Afstemning foregår ved håndsoprækning - dog foregår alle valg af personer ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning i øvrigt kræver, at der fremsættes begæring herom, og at 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for begæringen.
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer, der aktuelt ikke indgår aktivt i en vagtplan, har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder en eventuel repræsentant for de ansatte medarbejdere i bestyrelsen.
Stk. 10. Holstebro Krisecenters ansatte, uanset ansættelses- og aflønningsform, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de aktuelt tilknyttede frivillige vagter ønsker det.
Stk. 2. Begæringen om ekstraordinær generalforsamling skal indleveres skriftligt til
bestyrelsen med motiveret og underskrevet dagsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen udsender senest 14 dage efter modtagelsen af begæring i henhold til stk. 1, indkalde til ekstraordinær generalforsamling til den stemmeberettigede kreds.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af og blandt den stemmeberettigede
kreds på generalforsamlingen, dog således at også andre, der ikke aktuelt er stemmeberettigede på generalforsamlingen, kan bringes i forslag til bestyrelsen og vælges til denne.
Stk. 2. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Holstebro Krisecenter.
Stk. 3. Formanden vælges af generalforsamlingen ved direkte valg for en 2-årig periode.
Stk. 4. De øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. 2
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 5. Suppleanter vælges for en periode af 1 år.
Stk. 6. Er der opstillet flere end 4 kandidater til bestyrelsen, er den kandidat, der opnår 5. til 8. flest stemmer valgt som suppleant. Er der færre end 8 kandidater, vælges yderligere det nødvendige resterende antal suppleanter.
Stk. 7. Suppleanten indtræder i bestyrelsen efter det personlige stemmetal, når et ordinært medlem af bestyrelsen i valgperioden udtræder endeligt af bestyrelsen.
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 9. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved udsendelse af dagsorden for mødet. Dagsordenen for bestyrelsens ordinære møder skal indeholde i hvert fald følgende punkter:

a) godkendelse af referat fra seneste møde

b) Holstebro Krisecenters økonomi 

c) meddelelser fra formanden

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af de 5 medlemmer er til stede i mødet.
Stk. 11. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Protokollen skal sammen med referat af det enkelte bestyrelsesmødes enkelte punkter være tilgængelig for  Holstebro Krisecenters frivillige vagter og ansatte.

§ 8. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Senest 4 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og referent. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 2. Formanden og lederen af Holstebro Krisecenter - og i formandens fravær
næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre
medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens
kundskab.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 4. Bestyrelsen påser under ansvar for generalforsamlingen, at Holstebro Krisecenters administrative og økonomiske interesser og anliggender varetages på ordentlig vis og i overensstemmelse med gældende lov på området, vedtægtens formål, retningslinjer fastsat af generalforsamlingen og driftsaftale med Holstebro Kommune.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige drift og samarbejde med de offentlige myndigheder m.fl. en daglig leder. Ansættelse og afskedigelse af lederen skal ske i samarbejde med Holstebro Kommune i henhold til indgået driftsaftale eller, hvis driftsaftale (endnu) ikke er indgået, en til formålet indgået aftale  om proceduren i den omhandlede situation.
Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger tillige de medarbejdere, der skal udføre den faglige indsats i overensstemmelse med Holstebro Krisecenters formål jfr. stk. 2.
Kompetencen hertil forudsættes delegeret i videre omfang til den daglige leder.

Stk. 7. Beslutning om indgåelse eller opsigelse af driftsaftale med Holstebro Kommune kan alene træffes af et kvalificeret flertal i bestyrelsen. Beslutningen om indgåelse eller opsigelse af anden aftale, som forpligter Holstebro Krisecenters formue, kan alene træffes af et kvalificeret flertal i bestyrelsen.

§ 9. Det økonomiske ansvar og tegningsret
Stk. 1. Holstebro Krisecenter hæfter efter dansk rets almindelige regler med sin formue for alle de krisecentret påhvilende økonomiske forpligtelser. Det enkelte medlem af bestyrelsen hæfter ikke personligt for Holstebro Krisecenters retmæssigt påtagne økonomiske forpligtelser.
Stk. 2. Holstebro Krisecenter tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens længerevarende fravær, uanset årsagen hertil, tegnes Holstebro Krisecenter af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 3. Ved dispositioner i den daglige ledelse og drift tegnes Holstebro Krisecenter af den daglige leder eller af dennes stedfortræder.
Stk. 4. Holstebro Krisecenters formue, herunder likvide midler, skal med undtagelse af formue, der indestår i fast ejendom og inventar, anbringes på betryggende vis i et
pengeinstitut. Værdipapirer skal være noteret i navn af Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn, kaldet Holstebro Krisecenter.
Stk. 5. Det skal herved sikres, at Holstebro Krisecenters formue alene kan anvendes til de i § 2 anførte formål.

§10. Den daglige leder
Stk. 1. Lederen har over for bestyrelsen ansvaret for den daglige drift af Holstebro
Krisecenter, herunder samarbejdet med de offentlige myndigheder, som bruger eller fører tilsyn med forholdene i Holstebro Krisecenter.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder en ansvars- og funktionsbeskrivelse for den daglige leder og sikrer, at beskrivelsen til enhver tid er i overensstemmelse med indgåede drifts- og andre aftaler, som forpligter Holstebro Krisecenter, herunder arbejdsmiljø, driftsgrundlaget efter lov om social service og øvrig lovgivning, som regulerer det daglige arbejde i Holstebro Krisecenter.

§11. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Budgettet skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af lederen af Holstebro Krisecenter, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af statsautoriserede revisorer. Det reviderede regnskab
sendes til tilsynsmyndigheden til orientering.

§ 12. Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af den bestående vedtægt skal behandles og besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. De vedtagne ændringer skal godkendes af Holstebro Kommune og af tilsynsmyndigheden, før de kan træde i kraft.

§ 13. Nedlæggelse af Holstebro Krisecenter
Stk. 1. Nedlæggelse af Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn, kaldet Holstebro Krisecenter, kan alene ske ved beslutning på to hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, hvoraf
beslutningen på den første generalforsamling skal være vedtaget med kvalificeret flertal.
Stk. 2. Formue tilhørende Holstebro Krisecenter skal anvendes til samme eller  lignende formål som anført i § 2, i Holstebro Kommune. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med, at formuen anvendes som anført.

§ 14. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Denne vedtægt træder i kraft ved dens endelige godkendelse i Socialtilsyn Midt og
erstatter vedtægten af 1. juni 2012.